Followers

Monday, April 11, 2011

6652

Ãsl'kum sèmuãnyèè wèii slmt bèrtugãs dipãgi sènin mudãh2ãn sèmuã hèpii syum sèlãlu.

Smlm wãk gi kursus ãji lãgiiiii. Minggu yãng kè tujuh tp wãk bãnyãk kãli skipp. Èèèèè. Sèbènãrnyã wãk bãru join 4 kãlii.. Hiiii.


Mãsè cèrãmãh, wãk ãdè dèngãr ustãz sèbut nombor wèiii. Ènãm ènãm limã duã. Ããããã. Rukun ãji dè ènãmm. Wãjib ãji pon ènãmm wèiiii. Rukun umrãh itu limã dãn wãjib umrãh dè duã.

Mãsè rèht wãk dè jumpè kãwãn lãmè wãk. 10 tãun X jumpè wèiii. Mãn nãmènyè. ãlã yg wãkil bolãsèpãk nègãrè tuuhhh. Gèndut tp lincãh wèhhhh...

W'sãlãm dãri wãk utk kwn2 yg jãuh tpi dkt ãti wãk huhuuu..

 googleee (gambarr hiasan nieee)

No comments:

Post a Comment

Salam,

pecah kaca pecah cermin,
lepas baca harap komen