Followers

Sunday, August 22, 2010

Weiiii kasut baruu

Ãsl'kum sèmuãnyèè wèii slmt bèrujung minggu mudãh2ãn sèmuã hèpii syum sèlãlu.

Smlm wãk gi Sènãi Ãirport lãgi. Kãmi bukã posè kt sãnã. Ãnãk dãrã wãk yg umo 9 tãhun nk mãkãn spãghètti kãt Lãvèndèr Bistro itu. Wãk lãyãn jè.

Bãlik dãri ãirport wãk tèrus gi Jãyã Jusco Tèbrãu City. Cãri kèdãi kãsut. Sèlipãr cãpãl wãk nii dãh tèrburãi tãlinyã tãpi mãsih lèh dipãkãi.  Wãk bèli sèlipãr cãpãl bãru kãt Scholl. Wèèèiiiiiii.

Ãsl'kum sèmuã slm mãnis tãnpã mãdu utk muu kwn muãhhss utk juã..

Saturday, August 21, 2010

My first post

Sãlãm sãhãbãt.

My first post. Ini ãdãlãh èntry pèrtãmã Wãk Gèlãs Kãcã.Pãgi-pãgi wãk mãkãn sãhur ikãn sãrdin jè. Itupun x ãbès. Hãr hãr hãr hãr.


Hãri niii Sãbtu wãk ãdã tugãsãn nk gi bãnk. Kètè bãru wãk nk sãmpi minggu dèpãn. Hè hè hè hè. Wãk rãsã x sãbãr pulãk. Wèèèiiiiiii.