Followers

Friday, April 1, 2011

sendirian lagiiii

Ãwãl tãhun wãk dãh règistèr kãt Tãbung Ãji tuu. Huuuu. Bini wãk sèkãli wãk règistèr. Bolèhh kãn. Hiiii.

Tãpi bini wãk dãh ckp X rèdi nãk join loh.. Masaelah anakla. Masaelah ituu laa. Inilaaaa. Ohoohoo. Wãk X kècik ãti okè. Wãk gi Tãbung Ãji lãgik. Wãk wãt surãt bãtãl nãmã bini wãk. Tãpi wãk mèntèn tètèp nk gi ãji ikut pãkèj. Kãlo tuhn ijinkan. Sèndiriãn mãcãm biãsã jugè. Uhuhuhuuu.

W'sãlãm dãri Wãk Gèlãss yãng jãuh dmãtã huhuuu..


gogullèè (hiãsãnn jè èèèè)

No comments:

Post a Comment

Salam,

pecah kaca pecah cermin,
lepas baca harap komen