Followers

Wednesday, April 13, 2011

Lu Buta Kah

ãsl'kum sèmuãnyã Wãk di sni nãk kãsiiiii tãhu bãhãwã hãti2 bilã mèmãndu di brickfèlds. .. sorilããã Wãk bukãn nãk nunjuk2 Wãk bãèk ... sèbãb bãru tèngãhri tãdi Wãk nmpk ãdè kètè sudãh lãnggãr orãng butã.. Nyonyã tuh kãtã diã tèngok kãnãn mãsã gostãnnn.. X nmpk orãng butã duã orãng sudãh lãlu bèlãh kiri... wèhhhh ngèri wèhhh.. sèbbãèk Wãk cèpãt2 suluh nyonyã kèdèpãn sikit.. Sèbbãèk gãk kãki cumè tèrsèpit bãwãh tãyãr kètè.. Bãngãng ponyãh nyonyãã.. HOooooo.. W'sãlãm dãri Wãk utk sèmuã... Ãsl'kum sèmuãnyã..

Googlèèèè

Monday, April 11, 2011

6652

Ãsl'kum sèmuãnyèè wèii slmt bèrtugãs dipãgi sènin mudãh2ãn sèmuã hèpii syum sèlãlu.

Smlm wãk gi kursus ãji lãgiiiii. Minggu yãng kè tujuh tp wãk bãnyãk kãli skipp. Èèèèè. Sèbènãrnyã wãk bãru join 4 kãlii.. Hiiii.


Mãsè cèrãmãh, wãk ãdè dèngãr ustãz sèbut nombor wèiii. Ènãm ènãm limã duã. Ããããã. Rukun ãji dè ènãmm. Wãjib ãji pon ènãmm wèiiii. Rukun umrãh itu limã dãn wãjib umrãh dè duã.

Mãsè rèht wãk dè jumpè kãwãn lãmè wãk. 10 tãun X jumpè wèiii. Mãn nãmènyè. ãlã yg wãkil bolãsèpãk nègãrè tuuhhh. Gèndut tp lincãh wèhhhh...

W'sãlãm dãri wãk utk kwn2 yg jãuh tpi dkt ãti wãk huhuuu..

 googleee (gambarr hiasan nieee)

Sunday, April 10, 2011

Weeeii Buku Aji Travelogg

Sãlãm sèmuãnyãããã…..

Ãri jumããt minggu lèpãs wãk dãh tèngok ãdè buku Trãvèlog kãt kèdãi Stèsèn Bãs lãrkin tuuuu… uhuhuhu. Tp Wãk X bèli. Mãlãm tãdik Wãk dãtãng dh jãm 10mãlãm. Kèdãi dh tutup, tp ãdè org kt dlmnyè. Wãk pon kètuk2 tingkãp mintãk bukãk ckp nãk bèli buku. Rèjèki Wãk bãèk nãkkk. Wãk dpt mãsuk dn bèli 2 buku trãvèlog yg populãr tuuu. Wãk sukè. Wãk sukè. Èèèèèè.

Wsãlãm dr Wãk jãuh2 niiii……


Googlèèèè

Friday, April 1, 2011

sendirian lagiiii

Ãwãl tãhun wãk dãh règistèr kãt Tãbung Ãji tuu. Huuuu. Bini wãk sèkãli wãk règistèr. Bolèhh kãn. Hiiii.

Tãpi bini wãk dãh ckp X rèdi nãk join loh.. Masaelah anakla. Masaelah ituu laa. Inilaaaa. Ohoohoo. Wãk X kècik ãti okè. Wãk gi Tãbung Ãji lãgik. Wãk wãt surãt bãtãl nãmã bini wãk. Tãpi wãk mèntèn tètèp nk gi ãji ikut pãkèj. Kãlo tuhn ijinkan. Sèndiriãn mãcãm biãsã jugè. Uhuhuhuuu.

W'sãlãm dãri Wãk Gèlãss yãng jãuh dmãtã huhuuu..


gogullèè (hiãsãnn jè èèèè)