Followers

Wednesday, March 23, 2011

Tawaf Lokek

wèèèiii3..Asl'kum slmãt dtg ke blog wãk gèlãss...

Pãsãl tãwãf ãdè 6 jãniss.. HIsss
1. tãwãf rukun (tãwãf umrãh ãtãu tãwãf ifãdhãh/hãji)
2. tãwãf qudum (sèlãmãt dãtãng)
3. tãwãf wãdã' (sèlãmãt tinggãl)
4. tãwãf nãzãr
5. tãwãf tãhiyyãtul bãit (sèmãsã mãsuk mãsjidil hãrãm)
6. tãwãf sunãt


Yg kèlãkãr ustãz kãt kursus ãji sèmãlãm dè sèbut pãsãl tãwãf nãzãr. Ustãz Zãini kãtè tãwãf lokèk. Sbb contoh kãlo ckp ãnãk dãpt 8Ã pèriksã SPM lèh gi jãlãn-jãlãn obèrsi. Hiiii… Kãlo dpt 7Ã sãjè, X pãyãh gi obèrsi - sèlãmãt duit bãpãk. Hèèèèèè….
Sãlãm dr Wãk sèlãmãt bèkèjè kãwãn2.. Èèèèèè…

gambarr hiasan