Followers

Saturday, August 21, 2010

My first post

Sãlãm sãhãbãt.

My first post. Ini ãdãlãh èntry pèrtãmã Wãk Gèlãs Kãcã.Pãgi-pãgi wãk mãkãn sãhur ikãn sãrdin jè. Itupun x ãbès. Hãr hãr hãr hãr.


Hãri niii Sãbtu wãk ãdã tugãsãn nk gi bãnk. Kètè bãru wãk nk sãmpi minggu dèpãn. Hè hè hè hè. Wãk rãsã x sãbãr pulãk. Wèèèiiiiiii.

No comments:

Post a Comment

Salam,

pecah kaca pecah cermin,
lepas baca harap komen